Будистка йога

Будистката йога – това е крайно сложна за изложение тема, но доколкото съществуват огромно множество интерпретации на това, какво е будизмът, или различни гледни точки към това, как следва да го разбираме, то се получава, че всяко разбиране на тази система има право на съществуване.

Вземайки под внимание това, че в основата на доктрината на всяка йога лежи знанието за човека, и в будизма то е представено под вида на трактата от четири части „Чжуд-ши”, може да се определи формулата на будистката йога, опирайки се на разбирането на системата от позиция на наставленията. Тоест, будистката йога по определение не може да бъде догма, тъй като тя се намира в постоянен процес на еволюция и изхожда от това, че човекът се явява висша форма на прераждане от всички възможни. При това, човек представлява сам по себе си пространството, в което е роден. Тоест, от всички живи организми само човек пълноценно съответства на пространството, в което живее, представлявайки Небето (вятър), Земята (желчь) и, съответно, Човека (слизь). Тройствената представа за човека се определя в спокойно състояние. В движение той придобива четири смесени типа, усилвайки се или отслабвайки по основното направление.

Задача на будистката йога се явява отделянето от състоянията на временни свойства, които се делят на понятията „горещо” и „студено”. Ако човек зависи от „горещото” и „студеното”, то той зависи от временни процеси и, следователно, отслабва своя дух, а с него и възможността за достигане на Тяло в Светлината на Дъгата.

Достигането на Тяло в Светлината на Дъгата се счита за най-висшето ниво в постигането на будистката йога. За да се отделим от „студено”-то и „горещо”-то, е важно да се научим да се храним с елексир. Храненето с елексир, или хранене с амрита, прави човека безсмъртен. Храненето с амрита също има значението на създаване на Млечния океан, или субстанция, която запълва тялото и, като минимум, го консервира.

Амрита, от физическа гледна точка – това е определено състояние на възбуда, а самата идея за поддържане на подобно състояние се нарича тантра, което се разбира, като създаване на определено поле, позволяващо да се поддържа състоянието на ума в определени висши вибрации. При което самото тяло се разделя на различни части (четири вибрационни групи) и се казва, че тялото е надарено с четири тантри. Това се познава, като четири различни подхода към учението или четири вида енергии, които познава практикуващият тантра.

За тяхното познаване е необходимо да се премине през степените. Даденият път се съотнася с понятието дзогчен.

Матрицата на тантра

Първа степен. Фундаментът на стената

Практикувайки тантра, важно е веднага да разберете, че основата и дълбочината на нашето тяло са заложени там, където лежи знанието за мозъка. И това са костите. Костите имат основа – двете бедрени кости, те се и смятат за основа на стената.

Те определят 24 разновидности на костите и хрущялите. Работейки над фундамента на стената, ние прострояваме 28-те гръбначни прешлена, насочвайки се към костния мозък и ставните повърхности, където е скрито истинното дишане на костите.

Тук се формира основата на медитационни процес НЯМШАГ(тиб. Mnyambzhag), изискващ удържане на съсредоточаването върху задачата.

Втора степен. Централния орган

Определяйки задачата и изявявайки необходимото напрежение, ние започваме да развиваме (развъртаме, рус. Разкручивать) нашето тяло за сметка на пояса, пронизвайки го с мантрата и създавайки условия за дълбинна вибрация.


Мантра: ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ

Смята се, че Небето се опира на пояса на човека, и заедно с кръстта, той представлява опора на духовното преобразуване. Когато при ембрионът завършва формирането на пояса, това означава, че Небето е определило пътя за дадения човек и неговият Вятър (рлунг) е сформиран.Тук също се разбира дълбочината на енерго-дишането, като свойство, което трябва да се усъвършенства. Посредством пояса, будистката йога учи на законите на Вятъра, законите на дишането.

Тук се реализира най-важният съзерцателен процес – ГОМПА (тиб. Sgompa), основан на повтарящи се действия.

Трета степен. Формиране на усилие

Първичното допълнително усилие, което може да създаде човек, е свързано с дишането и непосредствено с диафрагмата, която го регулира. Познавайки диафрагмата, ние познаваме действието на дишането (бели дробове, корем, бъбреци). Но първичен момент е – да се получи опора за дишането, свързана с белите дробове. Белите дробове поддържат ключицата, ключицата поддържа главата.

Основната задача – да се направи от не-чифтовия орган на белите дробове чифтов (двойка), което означава да се създаде център на белите дробове, който би способствал за създаване на усилие върху диафрагмата. Тук се отработват условията за формиране на допълнително усилие – силата НУЙТУ(тиб. Nusmthu).

Четвърта степен. Осъзнатост

Осъзнатостта е свързана с разбирането на същността на съзнанието, с разбирането на мозъка, от което зависи натрупването на енергия, или натрупването на (рус. Слизь)(бадкан). Тук се реализира основният принцип – значението на човека, неговата способност или не-способност за ШЕЙПА (тиб. Shespa), осъзнаване.

За проникване в съзнанието се използва мантра, насочена към достигане на способност за осъзнаване – РИГПА (тиб. Rigpa).


Мантра: ОМ АХ РА ПА ЦА НА ДХИ Ди-Ди-Ди-Ди-Ди

Тук се формира и един от най-важните принципи на тантра – способността за управление чрез разхлабването. Това е важно за разбиране на способносттите на мозъка, който трябва да се приведе към центриране, на което може да пречи, както преразвиването на лявото или дясното полукълбо, така и формата на черепа. Разхлабването позволява да се регулира плътността.

Усилието на разхлабване е свързано с тила и темето. Познавайки изкуството на разхлабването, ние можем да усилим плътността на мозъка и, като следствие, неговият център.

Храненето на мозъка зависи непосредствено от вкуса, затова вкусът се явява основният източник за хранене на центъра на мозъка и е свързан с човешкото хранене. Тоест, храненето чрез вкуса трябва да храни човека, всичко останало – това е или хранене на Земята (желчь), или хранене на Небето (вятъра).

Пета степен. Сакрален сок

Петата степен на тантра е свързана със способността на мозъка да прониква в гръбначния стълб, което се разбира, като хранене на костния мозък със сакрален сок. Този процес е свързан с разбирането на своята собствена природа – НГО ТРО (тиб. Ngosprod). Той изисква тънко и дълбинно проникване.

Шеста степен. Тайното ниво

Тайното ниво е свързано с шията. Това е особена част, която представлява кармичното поле на човек.Тя или помага да се съедини съзнанието на човек с неговите процеси, или го отдалечава от това. По такъв начин тя може да стане съюзник или противник на практикуващия. Изисква се добиването на необходимото напрежение в областта на шията, разчистващо преградите от пътя.

За възстановяване и разкриване използват мантрата на Бялата Тара, помагаща на всички живи същества.

Мантра: ОМ ТАРЭ ТУТТАРЭ ТУРЭ СОХА

Седма степен. Първичен дух

Първичният дух е свързан с първите завършени процесив зараждащото се тяло, които се асоциират с черния дроб и жлъчния мехур. Може да се каже, че това е първата реакция на организма на самия себе си. Даденият процес се определя от усилията на Земята и е свързан с (желчь)(мкхрис). От контролирането на състоянието на първичния дух зависи преразпределянето на енергията и нейното натрупване.

По същността си тук става дума за първичното усилие, първичната воля на човек – ДУДЖЕД (тиб. ‘dusbued), която той получава при раждането. Кармата, каквато и да е, е първият учител на човека, и настъпва време, когато тя трябва да се познае. За това се използва мантрата на учителя.

Мантра: ОМ МУНИ МУНИ МАХАМУНИЕ СОХА

Осма степен. Пространство

Пространството на мястото, в което живее човек, в неговото тяло се представлява от кръвта. А още по-точно, от аортата, която се явява ос на кръвта и първият, така да се каже, инструмент, настройващ зародиша на пространството, в което ще живее. Да се познае, да се почувства пространството на кръвта – това е най-висшето тантрическо преживяване, тъй като, познавайки го, ние можем да се отделим от него, или да се издигнем от лотоса.

Използва се мантрата на Падмасамбхава. Тук се достига истинското разбиране на битието – ТОГПА (тиб. Rtogpa).

Мантра: ОМ А ХУМ БЕНДЗА ГУРУ ПЕМА СИД(Д)И ХУМ

Девета степен. Млечно хранене

Преминавайки осем степени на преобразуване, ние достигаме възможност за хранене с прана, или с млечен сок, или с амрита. От този момент нашето тяло е способно да възприема и да изработва висшата субстанция за подхранване на нашия дух.

Десета степен. Концентрирано сгъстяване

След преминаването на девет степени в корема трябва да се появи концентрирано сгъстяване, състоящо се от субстанциите, извлечени от системите на тялото и завързани на спермената есенция и кръвта. Това концентрирано сгъстяване трябва да се удържа, докато то, на свой ред, не започне да удържа тялото.

Тук ние познаваме природата на зачатие. По-нататък започваме да познаваме природата на петте елемента, където на Земята и е отредено разбирането на тялото, на Водата – разбирането на съединението, на Огъня – поддържането на временните процеси, на Въздуха – разпространението, на Пространството – способността да живееш в друго тяло. Под друго тяло се разбира минерал, в който има пъп, център. В минерала трябва да има ос, това е неговата аорта. Той трябва да има ориентир, за да може у него да присъства условие за ръст. Той трябва да има рамена и бедра, които да контролират формата. Когато той започне да генерира енергия, у него ще се появи мозък. Концентрираното сгъстяване оживява и му трябва движение. То се задава под мантрата на Бялата и Зелената Тара.

Мантра: ОМ ТАРЕ ТУТАРЕ ТУРЕ СОХА

По такъв начин, ние минахме десет степени. Те имат последователно и паралелно приложение в дзогчен, и всичко това се нарича будистка йога.

Будистката йога – това е практика, определяща практическото приложение на знанията на будизма (тантра), които са намерили своето развитие в един или друг вид в петте основни традиции на тибетския будизъм: нингма, кагю, сакя, гелугпа. Те, също така, са изразени в традициите на бонпо.

Будистката йога е основана на тантрическото учение, което, за разлика от учението на сутрите, се явява изкуство на постигане на състояние на освобождение по практически метод, когато всички усилия се насочват не толкова към път на отричане и отреченост, колкото към път на придобиване на сила за достигане на вътрешна свобода или освобождение.

Тантрическото учение е израсло от недрата на ученията на сутрите, като определена замяна с проста форма на учението за четирите благородни истини, лежащи в традицията на хинаяна и махаяна. И макар учението на сутрите да се явява основно в будистката концепция на познанието, всичко това се явява интерпретация на, всичко на всичко, четирите истини на Буда за причината и истината за страданието.

Тантризмът предлага практически методики за изменение на състоянието на човека. Това знание е било сформулирано в двете основни тантрически книги – „Тибетската книга на мъртвите” и медицинският трактат „Джуд-ши”. Дадените работи са станали алегорично изображение на основите на тантрическото учение, обучавайки на възможностите за изработване на лично усилие.

Съгласно положенията в будисткия тантризъм, да се достигне реализация на третата благородна истина за прекратяване на страданието, без наличие на лично усилие е крайно сложно. На човек му е сложно да излезе зад пределите на относителното състояние, ако неговата лична природа не е готова за освобождение. На закона за карма може да бъде противопоставено само усилие, водещо към състояние на Убежище, или стъпване на Пътя.

Състоянието на Убежище – това е състояние, когато се достига осъзнаване на тялото, ума и речта. Именно осъзнаването на тези три инструмента води до осъзнаване на калачакра, символът на целостта и единението, когато човек става способен да се освободи от законите на времето и да познае изменението на същността на елементите.

Будистката йога – това е система, която по своята същност изразява идеята на висшата и низшата тантра, или идеята за преображение и очистване. Низшата тантра се опира на системата крия-йога (йога на съзнанието), тантра – на системата на йога (специално разработени практики и техники, опиращи се на ведическите текстове, насочени към очистване на тялото, съзнанието и речта). Основата на практиката на преображение е реализацията, или дзогчен, водеща към самоосвобождение.

 

 

 

 

04 юни 2012

Попитай автора


Само регистрирани потребители могат да зададат въпрос. Вход.

За регистрация натисни тук.1425

Изпрати на приятел


Share |
Име:
Поща:
Име на приятел:
Адрес на приятел:
Съобщение:
Въведете символите от картинката:
Въведете символите от картинката

Във вид за печат
top
Notice: Undefined index: GetCode in /home/olegcherne/public_html/common/descriptor_parser.inc.php(191) : eval()'d code on line 5